inVitrO, 2012

(súťaž - 2.miesto - autorská spolupráca Kristína Šťastná, ukkončenie rokovaní o realizáciu diela). Navrhovaná skulptúra predstavuje formu štylizovaného kvetu ako zhmotnenia prvku živej prírody, ktorý sa mení v závislosti od polohy slnka na oblohe (otáčanie sa kvetu za slnkom) a od striedania sa ročných období. Vnesenie “kúsku prírody” do vnútorného priestoru stavby Slovenskej sporiteľne má za cieľ pozitívne vplývať na jej zamestnancov a komunikovať s nimi cez transparentnú fasádu átria. Koncept zahŕňa aj tvarovú premenu počas jednotlivých hodín pracovného dňa a vytvorenie istej formy “hodín” pomáhajúcich pri orientácii v čase prostredníctvom postupného rozkvitania a následného odkvitania štylizovaného kvetu. Jemné tvary skulptúry sú v kontradikcii s ostrými ortogonálnymi tvarmi átria, čím sa dosahuje vyššia miera vizuálnej rovnováhy v priestore. Nálada v priestor sa sekundárne dotvára podľa potrieb aj osvetlením a zvukom (napr. prírody) či hudbou. Cieľom návrhu je humanizácia tohto priestoru, jeho oživenie a dotvorenie. Charakteristické menenie sa v čase pre exteriér stavby sa presúva aj do interiéru stavby - do súčasného veľmi “statického” átria. Jeho výrazovo veľmi čistý ortogonálny kubus oživujú najmä počas letných dní tieniace systémy zabudované vo fasáde, ktoré sú však tiež triezvo a racionálne poňaté. Hlavnými východiskami pri koncipovaní návrhu boli ľahkosť, racionalita, mäkkosť tvarov a dynamika - transformácia átria v čase. Zmienené prvé tri sa dosahujú zvolením moderných materiálov, akými sú lycra a dural. Dynamika sa prejavuje v skulptúre, ktorá sa otvára, zatvára a nadobúda rôzne tvarové variácie v závislosti od požiadaviek na využiteľnosť priestoru átria, ako aj druhu atmosféry, ktorú je požadované vytvoriť. Zmena atmosféry, nálady sa uskutočňuje aj prostredníctvom videoprojekcie na samotnú skulptúru, ktorá je doplnená o LED osvetlenie a zabudovaný sound system. Cieľom je vplývať na čo najväčšie množstvo zmyslov človeka (zrak, sluch, hmat)a tým umocniť jeho zážitok z pobytu v átriu, ktoré bude často doplnené aj o špecifickú sprievodnú akciu.

web by virae